Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JUMELET ADVOCATEN B.V.

Artikel 1 Jumelet Advocaten
1. Jumelet Advocaten B.V. is een naar Nederlands recht gedreven besloten vennootschap, die als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89098242, hierna: ‘Jumelet Advocaten’. Jumelet Advocaten stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin van het woord. Jumelet Advocaten heeft zowel een advies- als een procespraktijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht tussen Jumelet Advocaten en opdrachtgever. Onder ‘opdracht’ in deze algemene voorwaarden wordt ook verstaan alle vervolg, gewijzigde, aanvullende of nieuwe opdrachten en alle rechtsbetrekkingen die hiermee verband houden of hieruit voortvloeien.
2. Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van aan Jumelet Advocaten verbonden advoca(a)t(en), eventuele werknemers, ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten Jumelet Advocaten aansprakelijk kan zijn.
3. Deze algemene voorwaarden gelden voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Jumelet Advocaten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen waarna de gewijzigde algemene voorwaarden van het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende en nieuwe opdrachten.
5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Opdracht
1. Indien aan Jumelet Advocaten diensten worden gevraagd door een opdrachtgever, heeft dit te gelden als opdracht in de zin van titel 7 van Boek 7 BW, derhalve de artikelen 7:400 BW e.v. (overeenkomst van opdracht), hierna: ‘opdracht’.
2. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Jumelet Advocaten schriftelijk is aanvaard. Jumelet Advocaten kan daarbij enkel worden vertegenwoordigd door mr. M.D.N. Jumelet of mr. M.J. Jumelet-Sterrenburg. Met de werkzaamheden zal pas een aanvang worden genomen nadat een door opdrachtgever voor akkoord ontvangen opdrachtbevestiging door Jumelet Advocaten is ontvangen en, indien overeengekomen, het gevraagde voorschot is voldaan en, bij zaken die op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden verricht, de toevoeging is verstrekt.
3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Jumelet Advocaten. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitgesloten.
4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
5. Indien twee of meer partijen samen opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen voortvloeien uit opdracht na te komen.
6. Jumelet Advocaten voert de opdracht uit met zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis. Jumelet Advocaten kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
7. Het staat Jumelet Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door derden uit te laten voeren. De kosten van ingeschakelde derden worden aan opdrachtgever doorberekend. Jumelet Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdracht van deze ingeschakelde derden. Jumelet Advocaten is bij de inschakeling van derden gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
8. Opdrachtgever vrijwaart Jumelet Advocaten voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.
9. Bij afwezigheid van mr. M.D.N. Jumelet en/of mr. M.J. Jumelet-Sterrenburg wordt ervoor zorggedragen dat uw zaak door een andere deskundige advocaat wordt waargenomen.

Artikel 4 Beëindiging opdracht en opschorting werkzaamheden
1. Jumelet Advocaten kan de opdracht beëindigen indien opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tegenover Jumelet Advocaten, indien sprake is van conflicterende belangen of indien de voortzetting van de werkzaamheden niet langer in redelijkheid van haar kan worden gevergd.
2. Indien opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tegenover Jumelet Advocaten, kan Jumelet Advocaten, onverminderd haar beëindigingsbevoegdheid, haar werkzaamheden opschorten.
3. Bij beëindiging van de opdracht is opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd voor het reeds verrichte werk.
4. Indien de opdracht door of vanwege opdrachtgever, dan wel door of vanwege bij de opdracht betrokken derden, eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft Jumelet Advocaten recht op betaling van het volle loon.
5. Jumelet Advocaten is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare declaraties geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gelaten. Jumelet Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande declaraties, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden, betaalde voorschotten en gemaakte kosten.
6. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet, is Jumelet Advocaten bevoegd de procedure niet aanhangig te maken. Indien de procedure reeds gestart mocht zijn, kan de niet betaling van het griffierecht leiden tot ontslag van instanties van opdrachtgever als eisende partij, dan wel een verstekveroordeling van opdrachtgever als gedaagde partij. Jumelet Advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel door opdrachtgever en/of derden te lijden schade.

Artikel 5 Financiën
1. Jumelet Advocaten brengt haar werkzaamheden in rekening door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestede uren (in eenheden van zes minuten) met het vooraf overeengekomen honorarium per uur. Reiskosten worden in rekening gebracht conform het vooraf overeengekomen honorarium per uur. Het honorarium wordt verhoogd met BTW. Gemaakte kosten (zoals griffierecht, kosten van uittreksels, kosten van deurwaarders) of kosten voor door Jumelet Advocaten ingeschakelde derden worden zonder opslag van kosten aan opdrachtgever doorberekend.
2. Het uurtarief zal jaarlijks per 1 januari worden aangepast (bijvoorbeeld geïndexeerd). Vanaf het moment van aanpassing zal dit nieuwe uurtarief zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe of bestaande opdrachten.
3. Jumelet Advocaten kan opdrachtgever te allen tijde verzoeken een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot te betalen, al dan niet ten behoeve van de betaling van door Jumelet Advocaten te maken kosten voor opdrachtgever. Jumelet Advocaten is gerechtigd de opdracht nog niet uit te voeren zolang het voorschot niet is voldaan.
4. In beginsel wordt het honorarium en de gemaakte kosten maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht. Bij elke declaratie wordt een overzicht van de bestede uren en een overzicht van de betaalde kosten gevoegd.
5. Jumelet Advocaten biedt de mogelijkheid om de opdracht te verrichten onder meer op basis van een vaste prijsafspraak, dan wel het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo advocaat). Indien opdrachtgever hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient opdrachtgever dit met Jumelet Advocaten bij de totstandkoming van de opdracht schriftelijk overeen te komen.
6. Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar gedurende of bij het einde van de opdracht blijkt dat opdrachtgever niet daarvoor in aanmerking komt, is opdrachtgever gehouden de door Jumelet Advocaten in de betreffende zaak gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor de behandelaar gebruikelijk uurtarief vermeerderd met BTW en gemaakte kosten.
7. Declaraties, andere tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is en zonder dat een beroep tot opschorting of verrekening aan opdrachtgever wordt toegestaan.
8. Voorschotdeclaraties en facturen die kosten van derden inhouden, dienen onverwijld te worden voldaan.
9. Indien opdrachtgever niet in staat is om de declaratie binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen, verzoekt opdrachtgever vóór het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien Jumelet Advocaten instemt met een betalingsregeling dan wordt deze te allen tijde door haar schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door opdrachtgever te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
10. Na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en (buitengerechtelijke) kosten en wettelijk (handels-)rente verschuldigd.
11. Indien opdrachtgever een persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument, consumententransacties) worden de buitengerechtelijke kosten berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel (de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit). Daarnaast is opdrachtgever (consument) verschuldigd de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom volledig heeft betaald.
12. Indien opdrachtgever een persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf (business tot business, zakelijke transactie) worden buitengerechtelijke kosten berekend gelijk aan een bedrag van minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag (met een minimum van € 250,- ex BTW), onverminderd het recht op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte juridische kosten (onder meer kosten van rechtsbijstand en griffierecht). Daarnaast is opdrachtgever (business to business, zakelijke transactie) verschuldigd de gekapitaliseerde rente van 15% over het openstaande factuurbedrag met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom volledig heeft betaald.
13. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo advocaat)
1. Voor een opdracht die wordt aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging/pro deo advocaat) is opdrachtgever niet het honorarium verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is opdrachtgever een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van opdrachtgever (en diens partner) in het peiljaar (dit is in beginsel het jaar van aanvang minus twee).
2. Bij het aangaan van de eerste opdracht tussen Jumelet Advocaten en opdrachtgever bekijkt Jumelet Advocaten op basis van de door opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel kan uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
3. Indien tussentijds of bij een opdracht de financiële situatie van opdrachtgever wijzigt is de opdrachtgever gehouden om zulks onmiddellijk schriftelijk te melden aan Jumelet Advocaten.
4. Jumelet Advocaten is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Jumelet Advocaten en opdrachtgever worden vastgesteld.
5. Onder meer, doch niet uitsluitend, griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax, internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen in zaken die door de kantonrechter van de rechtbank worden behandeld vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan Opdrachtgever doorberekend.
6. Indien de Raad voor Rechtsbijstand de toevoegingsaanvraag afwijst of intrekt is opdrachtgever het honorarium, verschotten en andere kosten die de werkzaamheden met zich meebrengen verschuldigd zoals bepaald in het vorige artikel.

Artikel 7 Beperking van aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Jumelet Advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Jumelet Advocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Jumelet Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. Jumelet Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Jumelet Advocaten is niet aansprakelijk voor de opdrachtgever voortvloeiende schade wegens opschorting van werkzaamheden, onder meer indien de opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties Jumelet Advocaten over te gaan.
4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Jumelet Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Jumelet Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever is gehouden aan Jumelet Advocaten te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
5. Jumelet Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen door derden verrichte werkzaamheden. Ingeval de door Jumelet Advocaten in het kader van de werkzaamheden ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid beperken, is Jumelet Advocaten gerechtigd om zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of -uitsluiting) van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
6. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen of geen volledige uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, en Jumelet Advocaten ondanks haar aansprakelijkheidsbeperking in beginsel nog enige betalingsverplichting zou hebben, is de aansprakelijkheid van Jumelet Advocaten jegens opdrachtgever alsdan beperkt tot het bedrag dat aan honorarium maximaal in rekening is gebracht een en ander met een maximum van € 2.000,-.
7. Opdrachtgever vrijwaart Jumelet Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke juridische kosten daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Jumelet Advocaten.
8. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Jumelet Advocaten strekken ook ten gunste van al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor Jumelet Advocaten werkzaam zijn of waren.
9. Alle aanspraken van opdrachtgever en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Jumelet Advocaten binnen twaalf (12) maanden nadat opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert en in ieder geval binnen twaalf (12) maanden na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.
10. Jumelet Advocaten is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Jumelet Advocaten de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.
11. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Jumelet Advocaten geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid daarvan. Gegevens op deze internetsite zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. De gegevens zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor handelingen/acties die zijn gebaseerd op gegevens, ontleend aan de website van Jumelet Advocaten.

Artikel 8 Reclames
1. Reclames met betrekking tot declaraties van Jumelet Advocaten dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden.
2. Reclames met betrekking tot nakoming van een opdracht dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen dertig (30) dagen na ontdekking van de tekortkoming, dan wel uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk te geschieden.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van Jumelet Advocaten op te schorten of de declaraties te betaling door middel van verrekening.

Artikel 9 Geen Stichting Beheer Derdengelden
1. Jumelet Advocaten neemt geen derdengelden in ontvangst en is derhalve op grond van artikel 6.21 lid 2 van de Voda vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.
2. Jumelet Advocaten heeft geen stichting derdengelden en kan dus geen derdengelden ontvangen.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Jumelet Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 11 Archivering
1. Dossiers zullen gedurende zeven (7) jaren na datum van sluiting in het (digitale) archief worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd.
2. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Jumelet Advocaten zal de kosten van toezending van het dossier voorafgaand aan verzending in rekening brengen bij opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden de kosten daarvan voorafgaand aan toezending aan Jumelet Advocaten te hebben betaald.
3. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Jumelet Advocaten zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

Artikel 12 Wijzigingen adres, burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime Opdrachtgever is verplicht om voor de behandeling van de zaak relevante wijzingen (bijvoorbeeld adreswijzigingen, wijzigingen in burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime, toetreding tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), het verkeren in staat van faillissement dan wel het onder bewind of curatele te worden gesteld) binnen veertien (14) dagen na wijziging aan Jumelet Advocaten schriftelijk te hebben medegedeeld.

Artikel 13 Wwft Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Jumelet Advocaten onder meer verplicht zich te vergewissen van de identiteit van opdrachtgever.

Artikel 14 Privacy Jumelet Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Jumelet Advocaten verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. De privacy statement is raadpleegbaar op de kantoorwebsite van Jumelet Advocaten en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 15 Kantoorklachtenregeling Jumelet Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Mocht onverhoopt sprake zijn van een klacht over de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht en/of de kwaliteit van de dienstverlening, dan kan deze klacht worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris conform de klachtenregeling van Jumelet Advocaten. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere opdracht tussen Jumelet Advocaten en opdrachtgever. De kantoorklachtenregeling is ook van toepassing voor alle werkzaamheden die zijn verricht door onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen. De kantoorklachtenregeling is raadpleegbaar op de kantoorwebsite van Jumelet Advocaten en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen Jumelet Advocaten en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen, waaronder mede begrepen vorderingen tot schadevergoedingen uit welke hoofde dan ook zullen -naast of in plaats van voormelde geschillenprocedure- uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.