Ontslag van een statutair directeur / bestuurder. Hoe zit het ook alweer? Arbeidsovereenkomst, ontslag en ontslagbesluit.

Recent

Gerelateerde blogposts

aanvechten vve besluit vernietigen

VvE besluit aanvechten en vernietigen?

In dit blogbericht wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een vernietigbaar en nietig VvE besluit. Daarnaast is het van belang om tijdig een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit in te dienen..

Statutair directeur / statutair bestuurder

In de praktijk komen we allerlei directeuren tegen. Algemeen directeur, commercieel directeur, directeur personeelszaken, financieel directeur, operationeel directeur of technisch directeur. Hoewel deze personen zich allemaal met de titel “directeur” aanduiden, zijn deze personen over het algemeen reguliere werknemers. Alleen de “statutair directeur” (ook wel “statutair bestuurder” genoemd) heeft een bijzondere juridische rechtspositie. 

In dit artikel wordt met “statutair directeur” de statutair bestuurder van een vennootschap bedoeld. Bijvoorbeeld van een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V.). Voor een bestuurder van een stichtingverenigingcorporatie of onderlinge waarborgmaatschappij gelden afwijkende regels.

Wie is statutair directeur?

Wanneer u wil weten wie de statutair directeur van een vennootschap is, kunt u daarvoor een aanwijzing vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) Zoals gezegd is dit een aanwijzing. Juridisch gezien zijn de gegevens in de KvK niet juridisch doorslaggevend. Voor het zijn van een statutair directeur moet namelijk sprake zijn van besluit. Dit besluit moet genomen zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Of in sommige gevallen door de raad van commissarissen (RvC). Dit besluit tot aanstelling/benoeming van de persoon tot statutair bestuurder moet ook rechtsgeldig en onherroepelijk zijn. Daarnaast moet deze persoon de aanstelling/benoeming hebben aanvaard. In de meeste gevallen wordt kort na het aanstellingsbesluit de gegevens van de (nieuwe) statutaire directeur in het handelsregister van de KvK geregistreerd. 

Dubbele rechtsbetrekking

Een statutair directeur heeft in de meeste gevallen een dubbele rechtsbetrekking met een vennootschap. Ten eerste heeft deze bestuurder een vennootschapsrechtelijke relatie op grond van het vennootschapsrecht. Ten tweede heeft deze bestuurder een arbeidsrechtelijke rechtsverhouding op grond van het arbeidsrecht. Zoals gezegd wordt een statutair directeur benoemd door een besluit van de aandeelhouders of de de raad van commissarissen (artikel 2:244 BW). Daarnaast bestaat er meestal een arbeidsrechtelijke rechtsverhouding. Een statutair directeur is in dat geval tevens op basis van een arbeidsovereenkomst in loondienst van de vennootschap.

Deze dubbele rechtsbetrekking (“dualistisch karakter“) maakt dat het beëindigen van een rechtsverhouding tussen de statutair directeur en de vennootschap gecompliceerd kan zijn. Er zijn namelijk regels vanuit het vennootschapsrecht en het arbeidsrecht van toepassing.

Ontslag statutair directeur

Op grond van het vennootschapsrecht kan een statutair directeur te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Een statutair directeur wordt ontslagen door de algemene vergadering aandeelhouders of door de raad van commissarissen. Voor een ontslag van een statutair directeur is dus geen voorafgaande toestemming van het UWV of kantonrechter nodig om deze rechtsverhouding te beëindigen. De statutair directeur geniet een geringe ontslagbescherming. Dit in tegenstelling tot een “reguliere” werknemer. 

Aanvechten ontslagbesluit door statutair directeur

Een statutair directeur kan op verschillende wijzen en gronden het ontslagbesluit aanvechten. De bestuurder kan de vennootschapsrechtelijke route en/of de arbeidsrechtelijke route bewandelen. De statutair directeur kan de rechtbank verzoeken het ontslagbesluit nietig te verklaren of te vernietigen. Bijvoorbeeld door aan te voeren dat (de totstandkoming van) het ontslagbesluit conform de relevante wet, regelgeving en statuten is. Hierbij kan worden gedacht aan de omstandigheid dat de oproeping niet tijdig heeft plaatsgevonden, de agenda niet is verzonden en de statutair directeur niet in de gelegenheid is gesteld om zijn raadgevende stem uit te brengen. Daarnaast kan de statutair directeur onder meer aanvoeren dat er niet, althans onvoldoende, is gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden (de “herplaatsingsverplichting“) en dat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de opzegtermijn niet in acht is genomen. 

Transitievergoeding en billijke vergoeding

Wanneer een arbeidsovereenkomst met een statutair directeur wordt beëindigd kan de bestuurder in de meeste gevallen aanspraak maken op een transitievergoeding. In het geval er geen redelijke ontslaggrond is geweest of de vennootschap ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de statutair directeur tevens via de rechter aanspraak maken op een billijke vergoeding

Geen bedenktermijn

Op grond van het arbeidsrecht heeft een statutair bestuurder minder ontslagbescherming dan een reguliere werknemer. Eén van de meest belangrijke uitzonderingen is dat een statutair bestuurder geen wettelijke bedenktermijn van twee weken heeft. Hij kan dus niet binnen deze termijn, zonder opgaaf van redenen, terug komen op de overeengekomen beëindigingsovereenkomst / vaststellingstellingsovereenkomst of instemming met het einde van de arbeidsovereenkomst. Het is mede daarom van belang om tijdig een advocaat in te schakelen.

Heeft u advies nodig bij ontslag van een statutair bestuurder? Of heeft u een andere vraag over het arbeidsrechtWe staan u graag met raad en daad bij. Neem vrijblijvend contact op met een advocaat arbeidsrecht van Jumelet Advocatuur

Dit blogbericht is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatie aard. De informatie in dit blogbericht kan (afhankelijk van uw specifieke geval) niet, of verminderd, van toepassing zijn. De informatie in dit blogbericht dient dan ook niet als juridisch advies te worden beschouwd. Jumelet Advocatuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit blogbericht.

Voel u vrij om dit bericht eenvoudig te delen.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn