Advocaat bestuursrecht

Wat is bestuursrecht?

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de werkwijze en handelswijze regelt van een bestuursorgaan bij het vervullen van haar bestuurlijke taken in relatie tot haar burgers. Natuurlijke personen en rechtspersonen. Het bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd. Het bestuursrecht is onderdeel van het publiekrecht. Dit rechtsgebied bestaat uit een materieel en formeel deel.

Het materiële deel heeft betrekking op de regels waar burgers zich aan dienen te houden en regels waar zij rechten aan kunnen ontlenen. Het formele deel is er onder meer op gericht de burger rechtsmiddelen tegen de overheid te bieden. Bijvoorbeeld zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep.

Vergunning of onheffing

Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te mogen voeren. Bijvoorbeeld wanneer u voornemens bent om te gaan bouwen of verbouwen, heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig (bouwvergunning). Daarnaast kunt u ook een (tijdelijke) ontheffing nodig hebben. Bijvoorbeeld kamergewijze verhuur.

Bezwaar, beroep en hoger beroep

Bent u het niet eens bent met een besluit? Dan kunt u vaak zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep instellen. Bijvoorbeeld tegen het besluit van een gemeente tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de eigenaar van een naastgelegen onroerende zaak voor het bouwen van een dakterras of bedrijfspand. U gaat dan in bezwaar. Indien de gemeente uw bezwaar ongegrond heeft verklaard, kunt u het geschil voorleggen aan de bestuursrechter. Dan gaat u in beroep. Vervolgens kan de rechter oordelen dat het beroep gegrond is, dat de rechtsgevolgen in stand blijven, dat schadevergoeding/nadeelcompensatie wordt toegekend of dat het beroep ongegrond is. In het laatste geval kunt u in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zienswijze

Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een reactie van een belanghebbende op een ontwerpbesluit. Bijvoorbeeld een ontwerp-bouwvergunning, ontwerp-bestemmingsplan of het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. 

Handhavingsverzoek

Als u bijvoorbeeld door een (dak)terras of illegale bouw hinder of overlast ondervindt, kunt bij de gemeente een handhavingsverzoek indienen. Aangezien de overheid een ‘beginselplicht tot handhaving’ heeft. De gemeente zal de overtreder een termijn geven om de overtreding te beëindigen en beëindigd te houden. Vaak wordt dit gedaan door het opleggen van een last onder dwangsom of het aanzeggen van bestuursdwang. In de regel dient de gemeente binnen acht weken op het handhavingsverzoek te hebben gereageerd. Een verzoek tot handhaving kan (in tegenstelling tot een klacht) niet anoniem worden ingediend. 

Wob-verzoek

Wob is een afkorting voor Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van deze wet kan iedere burger bij een bestuursorgaan informatie opvragen over het handelen van de overheid. Dit verzoek wordt een Wob-verzoek genoemd. Het komt regelmatig voor dat het bestuursorgaan (de gevraagde) informatie zwart heeft gelakt. In dat geval kan de bestuursrechter worden gevraagd om het bestuursorgaan te verplichten om de stukken alsnog zonder de zwart gelakte gedeelten binnen een bepaalde termijn te verstrekken. Onze advocaat heeft namens veel natuurlijke personen en bedrijven met succes Wob-verzoeken ingediend.

Een bestuursorgaan reageert niet tijdig: aanspraak dwangsom

Het bestuursrecht kent veel fatale termijnen. Als een zienswijze, bezwaarschrift, beroep of hoger beroep te laat wordt ingediend, zal dat niet-ontvankelijk worden verklaard. Een belanghebbende die bijvoorbeeld bezwaar maakt, dient deze termijnen dan ook goed in de gaten te houden. Aan de andere kant kunnen deze strikte termijnen u ook voordelen bieden. Indien de wettelijke termijn is verstreken waarbinnen de gemeente inhoudelijk had moeten reageren, dan kunt u een ingebrekestelling sturen. Als het bevoegd gezag binnen veertien dagen na ontvangst van de ingebrekestelling nog steeds niet heeft beslist, dan is de overheid een dwangsom wegens het niet tijdig beslissen verschuldigd van € 20,- tot € 40,- per dag en tot een maximaal bedrag van € 1.260,-. Mocht de gemeente dan nog niet tijdig een beslissing hebben genomen, dan heeft u rechtstreeks toegang tot de bestuursrechter. 

Specialist bestuursrecht

Jumelet Advocaten is gespecialiseerd in bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert namens bedrijven en particulieren. Daarnaast heeft zij een breed netwerk met professionals die onder meer bij de overheid (gemeente, provincie en Rijk) werken of hebben gewerkt. Mede daardoor heeft zij veel kennis, (proces)ervaring, ingangen en toegangen die in het bestuursrecht en voor uw zaak van wezenlijk belang kunnen zijn.

 • Algemene wet bestuursrecht
 • Arbeidsmigranten
 • Bestemmingsplan
 • Bezwaar
 • Bezwaarschrift
 • Beroep
 • Bouwbesluit
 • Bouwverordening
 • Handhavingsverzoek
 • Hoger beroep
 • Kamerverhuur
 • Last onder dwangsom
 • Planschade
 • Omgevingsvergunning
 • Woningwet
 • Zienswijze