Huurachterstand. Wat kan een huurder of verhuurder doen als er een huurachterstand is ontstaan?

Recent

Gerelateerde blogposts

aanvechten vve besluit vernietigen

VvE besluit aanvechten en vernietigen?

In dit blogbericht wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een vernietigbaar en nietig VvE besluit. Daarnaast is het van belang om tijdig een verzoek tot vernietiging van een VvE besluit in te dienen..

huurachterstand

Huurachterstand. Wat kunnen een verhuurder en huurder doen?

Een huurachterstand is voor een verhuurder en huurder heel vervelend. Verhuurder en huurder kunnen diverse maatregelen treffen. In dit artikel wordt uitgelegd wat een verhuurder huurder kunnen doen?

Huurachterstand

Wanneer de huur niet, niet tijdig of niet volledig door de huurder is betaald ontstaat er een huurachterstand. De huurder is dan direct in verzuim. Een verhuurder hoeft dus niet eerst een betalingsherinnering (aanmaning) of ingebrekestelling aan de huurder te verzenden. Betaling van de huurprijs wordt dan ook wel als een ‘brengschuld’ genoemd.

Verplichting huurder

In de wet staan diverse verplichtingen voor de verhuurder en de huurder opgenomen. Voor de huurder is (als eerste kernverplichting) opgenomen de plicht om de huurprijs op tijd en volledig te betalen. In artikel 7:212 BW is bepaald:

‘De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen en wijze en tijdstippen te voldoen’.

Wat is de tegenprestatie (bijvoorbeeld de hoogte van de huur)? Is de overeengekomen wijze via een bankrekening? Wat is het tijdstip om te voldoen (bijvoorbeeld voor de eerste van maand)? Dit staat in de door verhuurder en huurder gesloten huurovereenkomst.

Wat kan een huurder doen?

Wat moet een huurder doen als hij constateert dat sprake is van een huurachterstand? Huurder moet proberen om de huurachterstand zo snel mogelijk in te lopen. Huurder moet het bedrag aan huurachterstand zo spoedig mogelijk aan de verhuurder betalen. Als dat niet mogelijk is, dient huurder zo snel mogelijk met verhuurder contact opnemen. Bijvoorbeeld om een betalingsreling af te spreken. Bijvoorbeeld dat de huurachterstand binnen een aantal termijnen alsnog aan verhuurder wordt betaald. Het is belangrijker dat de huurder zich aan deze betalingsregeling houdt. Daarnaast is belangrijk dat de huurder de huurprijs voor de opvolgende huurtermijnen op tijd en volledig betaald. 

Wat kan een verhuurder doen?

Wat kan een verhuurder doen als hij constateert dat een huurder de huur niet, niet op tijd of niet volledig heeft betaald? De verhuurder kan (al dan niet in samenhang), de volgende wegen bewandelen.

Hoewel een verhuurder niet verplicht is om in het kader van een betalingsachterstand een betalingsherinnering (aanmaning) of ingebrekestelling aan een huurder te zenden, kan dit mogelijk wel bijdragen aan een snelle oplossing. De huurder kan de vergissing ontdekken en alsnog het bedrag aan huurachterstand volledig voldoen.

Daarnaast kan een verhuurder boven het bedrag aan huurachterstand een bedrag aan buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente bij de huurder in rekening brengen. Daarvoor is echter wel vereist dat een verhuurder eerst een aanmaning aan een (particuliere) huurder heeft verzonden. In die brief moet onder meer eerst aanspraak op de buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente worden aangezegd. 

Tevens kan een verhuurder de rechter verzoeken om te huurovereenkomst te beëindigen (verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst). Dit omdat de huurder tekortschiet in zijn verplichting om de huur op tijd en volledig te voldoen. Er is dan sprake van een wanprestatie aan de zijde van de huurder. Een verhuurder kan een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst aan de rechter voorleggen, indien sprake is van een stelselmatige en/of hoge huurachterstand. Uit de jurisprudentie volgt dat een rechter in het algemeen tot ontbinding van een huurovereenkomst zal overgaan als de huurachterstand drie maanden of langer is en/of dat sprake is van stelselmatig te laat betaalde huur.

Pro deo advocaat (gesubsidieerde rechtsbijstand/toevoeging)

Huurt u een woning? Kunt u een advocaat huurrecht mogelijk niet betalen? Wij nemen ook zaken aan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen een beroep op een advocaat kan doen. Daarom zijn wij ook pro deo advocaat. Neem vrijblijvend contact met ons op. We kijken graag met u mee of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

Heeft u een vraag of geschil naar aanleiding van een huurachterstand? Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of een vraag over het huurrecht? Neem vrijblijvend contact op met een advocaat huurrecht van Jumelet Advocatuur.

Dit blogbericht is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatie aard. De informatie in dit blogbericht kan (afhankelijk van uw specifieke geval) niet, of verminderd, van toepassing zijn. De informatie in dit blogbericht dient dan ook niet als juridisch advies te worden beschouwd. Jumelet Advocatuur aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit de blog.

Voel u vrij om dit bericht eenvoudig te delen.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn