Privacy policy

Privacy policy Jumelet Advocatuur 

Jumelet Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Jumelet Advocatuur verwerkt. 

Inhoud

In dit privacy policy zullen wij u informeren over de volgende zaken: 

 1. Soorten persoonsgegevens 
 2. Doeleinden voor de verwerking 
 3. Grondslagen voor verwerking 
 4. Het delen van uw gegevens 
 5. Beveiliging 
 6. Bewaartermijn 
 7. Verplichting tot verstrekken persoonsgegevens 
 8. Privacy rechten van betrokkenen 
 9. Gebruik sociale media 
 10. Blogs 
 11. Zakelijk gebruik 
 12. Wijziging privacy policy 
 13. Klacht toezichthouder.

1. Soorten persoonsgegevens

Jumelet Advocatuur verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die onze specialisten nodig hebben voor de behandeling van uw zaak. Deze kunnen wij van u ontvangen, maar ook van derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rechtsbijstandsverzekeraar die uw gegevens aan ons verstrekt om uw zaak te behandelen. 
 • Contactgegevens die u heeft ingevuld in een contactformulier (digitaal of fysiek); 
 • Andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt; 
 • Persoonsgegevens die wij nodig hebben om u namens onze cliënt aan te schrijven of u te betrekken in een gerechtelijke procedure; 
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van de website. Zie hiervoor ook ons cookiestatement. 
 • Persoonsgegevens uit openbare bronnen. Denk aan uw (bedrijfs)website, het handelsregister of sociale media. 

2. Doeleinden voor de verwerking

Jumelet Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

 • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures en het verlenen van notariële diensten waaronder het verzorgen van legalisaties; 
 • Het innen van declaraties; 
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing; 
 • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; 
 • Marketing- en communicatieactiviteiten; 
 • Werving en selectie (sollicitatie). 

3. Grondslagen voor verwerking

Jumelet Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

 • Wettelijke verplichting; 
 • Uitvoering van een overeenkomst; 
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n); 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken middels de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Hierbij kunt u denken aan: 

 • Inbreuken op een persoonlijkheids- of vermogensrecht tegen te gaan; 
 • Te procederen en/of een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; 
 • Bestaande cliënten informeren over diensten die wij aanbieden; 
 • Fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; 
 • Iemand aansprakelijk te stellen voor schade.

4. Het delen van uw gegevens 

 1. Jumelet Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of notaris, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Jumelet Advocatuur zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van notariële akten en overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
 2. Daarnaast zal Jumelet Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
 3. Met de derde partij die namens en in opdracht van Jumelet Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Jumelet Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.
 4. Jumelet Advocatuur zal zonder voorafgaand overleg nimmer uw persoonsgegevens delen met een partij die gevestigd is buiten de Europese Unie en waarop de AVG derhalve niet (volledig) van toepassing is. 

5. Beveiliging

Jumelet Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Jumelet Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Jumelet Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

6. Bewaartermijn

Jumelet Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

7. Verplichting tot verstrekken persoonsgegevens 

 1. Jumelet Advocatuur streeft naar zoveel mogelijk keuzevrijheid en bescherming van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij u zoveel als mogelijk de keuze laten of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken. 
 2. Wanneer u bijvoorbeeld niet uw persoonsgegevens wilt verstrekken door middel van het toestaan van (alle) cookies, heeft dit geen enkel gevolg en kunt u de website gewoon blijven gebruiken. In sommige gevallen is Jumelet Advocatuur echter genoodzaakt om uw persoonsgegevens te vragen en te verwerken. Zo zijn wij verplicht om van al onze cliënten de NAW-gegevens op te slaan en in sommige gevallen een kopie van uw ID-kaart te vragen. Indien u deze gegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij onze dienst niet aan u verlenen. 
 3. Jumelet Advocatuur spant zich echter zoveel als mogelijk in om uw volledige keuzevrijheid te bieden over het al dan niet verstrekken van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat wanneer mogelijk het niet verstrekken van uw persoonsgegevens geen (nadelige) gevolgen heeft. In de gevallen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te vragen en verwerken zullen wij u dit van te voren melden onder opgaaf van de reden dat wij hier toe verplicht zijn. 

8. Privacy rechten van betrokkenen 

 1. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 
 2. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Jumelet Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 
 3. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Jumelet Advocatuur, @Adres, @Postcode @plaats. 
 4. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.  
 5. Jumelet Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 

9. Gebruik social media 

 1. Op de website van Jumelet Advocatuur (www.jumelet.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of buttons die u doorsturen naar social media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Jumelet Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy policy van die derden door te lezen. 
 2. Jumelet Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Jumelet Advocatuur verkocht aan derden. 

10. Blogs 

 1. Op de website biedt Jumelet Advocatuur blogs aan die vrij toegankelijk zijn.  
 2. Alle informatie die hierop wordt geplaatst kan door iedere willekeurige derde partij worden gelezen, verzameld en gebruikt.  
 3. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan bij Jumelet Advocatuur schriftelijk worden ingediend. 
 4. Jumelet Advocatuur is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Jumelet Advocatuur dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy gerelateerde vragen. 

11. Wijziging privacy policy 

 1. Jumelet Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy policy op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy policy worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. 
 2. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy policy kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer. 

12. Klacht toezichthouder

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de wijze waarop Jumelet Advocatuur is omgegaan met uw persoonsgegevens en heeft overleg met onze Privacy Officer niet het gewenste resultaat. Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.